Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám za dlhšie vybavovanie Vašich objednávok z dôvodu organizačnej zmeny v logistike distribúcie hudobných nosičov zo strany nášho najväčšieho distribútora v zahraničí. Táto skutočnosť má žiaľ vplyv na dlhšie dodacie lehoty.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar je štandardne 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ  internetového obchodu.

 

Za použitý a bazárový tovar sa považuje tovar, ktorý je takto označený a predávaný v našom internetovom obchode alebo na niektorej z našich predajných akcií alebo burze, prípadne v sídle firmy - kalendár akcií a viac informácií tu. Takýto tovar môže byť používaný, no je bez vád a poškodení, ktoré by bránili riadnemu užívaniu výrobku, pokiaľ pri ňom nie je uvedené inak. Stav všetkých nami ponúkaných použitých a bazárových audio a audiovizuálnych nosičov hodnotíme striktne v súlade s medzinárodne uznávaným štandardom - Goldmine Grading Standard.

 

Právo na reklamáciu kupujúcemu nenáleží:

  • na vadu tovaru, pre ktorú bola kúpna cena znížená alebo dohodnutá,
  • na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  • pri použitom a bazárovom tovare na vadu zodpovedajúcu miere jeho používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
  • ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

 

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru pri preprave je nutné oznámiť do 3 dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@vinylo.sk alebo telefonicky na 0902-352353. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar po dohode s nami zašlite na adresu VINYLO.SK, Dolný Kalník 108, 038 02 Dražkovce, SR. Reklamovaný tovar nám môžete odovzdať aj osobne v sídle firmy alebo na niektorej z predajných akcií alebo burze, na ktorých sa zúčastňujeme.

 

Tovar nám prosím, neposielajte na dobierku. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučenú zásielku. Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu - faktúru, ktorú sme Vám poslali v zásielke s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú dopravcom. Ak sa jedná o tovar, ktorý ste zakúpili formou osobného predaja, priložte kópiu daňového dokladu  - pokladničnú účtenku vystavenú pri osobnom predaji.

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru, Vás budeme bezodkladne kontaktovať, najneskor však do 3-och pracovných dní e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s Vami rýchle vyriešenie reklamácie. Reklamáciu vybavíme v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a doručíme Vám reklamačný protokol s vyjadrením o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). V zmysle zákona vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným  z nasledujúcich spôsobov:

  • výmenou tovaru
  • opravou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • priznaním primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru
  • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  • odôvodneným  zamietnutím reklamácie tovaru

Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru za nový kus, prípadne poskytneme iný tovar, ktorý si vyberiete do hodnoty reklamovaného tovaru. Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci ako keby bola vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu v plnej výške v lehote do 14 dní.

 

Náklady na vrátenie reklamovaného tovaru a dodanie nového tovaru znášame my.

 

V zmysle zákona, uplatnenú reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy môžeme vybaviť zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

 

V prípade nášho zamietnutia reklamácie tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy, sme povinní v protokole o vybavení reklamácie uviesť kontakt na znalca ktorému môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie podľa doloženého kontaktu, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné účelne vynaložené náklady s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. V prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru, môžete reklamáciu uplatniť znova a v takom prípade znova uplatnenú reklamáciu Vám nemôžme zamietnuť. V lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie sme povinný Vám všetky vynaložené náklady na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady uhradiť.

 

Počas doby vybavovania reklamácie alebo vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie a automaticky sa o túto dobu predlžuje.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami predávajúceho, má právo túto skutočnosť oznámiť na email reklamacie@vinylo.sk. Pokiaľ reklamácia nebude vybavená k spokojnosti kupujúceho alebo ak sa kupujúci domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

Európske spotrebiteľské centrum SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).