Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám za dlhšie vybavovanie Vašich objednávok z dôvodu organizačnej zmeny v logistike distribúcie hudobných nosičov zo strany nášho najväčšieho distribútora v zahraničí. Táto skutočnosť má žiaľ vplyv na dlhšie dodacie lehoty.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Pre Vaše bezpečie vynakladáme nemalé úsilie v súlade s európskou legislatívou podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR”) a nádväznou národnou legislatívou podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. SR o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov tak, aby Vaše osobné údaje ostali v bezpečí.

Úplné znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) o GDPR nájdete na tomto odkaze: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679

 V nasledujúcom dokumente sa dočítate, ako chránime Vaše súkromie, aké sú Vaše práva a naše povinnosti v súvislosti s ochranou Vášho súkromia.

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

 i.  Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Juraj Gruber - VINYLO.SK,

so sídlom Dolný Kalník 108, 038 02 Dražkovce, SR,

IČO: 33773891, IČ DPH: SK1021923628

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Martin, Vložka č. 506-6886 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú 

adresa: Dolný Kalník 108, 038 02 Dražkovce

email:  info@vinylo.sk

telefón: +421 902 352 353

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov nevymenoval. Všetky otázky a podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov smerujte na tel. +421 902 352 353 alebo e-mail: info@vinylo.sk.

 

ii.  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

iii.  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

iv.  Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

v.  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ osobné údaje zverejňuje alebo sprístupňuje, pokiaľ to od neho požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňuje v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili.

Momentálne prevádzkovateľ spolupracuje s nasledovnými prepravcami:

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S,
 • Zásielkovňa, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999,
  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B,
 • DPD SK, s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B,
 • Pošta bez hraníc - FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 76302 Zlín - Malenovice, ČR, IČO: 49 434 624, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, Oddiel C, Vložka č. 11848.
 1. Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre prevádzkovateľa v súlade so Zákonom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

 • Shoptet, s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 - Břevnov, ČR, IČO: 28 935 675, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Oddiel C, Vložka 154209,
 • ComGate Payments, a.s., Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, ČR,  IČO: 27 924 505, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel B, vložka č. 17614,
 • KLASO, s.r.o., Necpaly 429, 038 12 Necpaly, SR, IČO: 52 999 769, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 74369/L.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách môžu byť poskytovatelia v kategórii mailingových, marketingových a cloudových služieb.

 

vi.  Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. i.2. týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov nájdete tu. Ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 

vii.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, antivírovou ochranou výpočtovej techniky a internetového pripojenia, pravidelné zálohy systému.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

viii.  Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 10.6.2021.