Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám za dlhšie vybavovanie Vašich objednávok z dôvodu organizačnej zmeny v logistike distribúcie hudobných nosičov zo strany nášho najväčšieho distribútora v zahraničí. Táto skutočnosť má žiaľ vplyv na dlhšie dodacie lehoty.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť sko spotrebiteľ na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 30 dní od prevzatia tovaru.

 

Nad rámec zákona Vám dávame právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu aj v prípade nákupu tovaru uskutočneného formou osobného predaja na niektorej z našich predajných akcií alebo burze, prípadne v sídle firmy - kalendár akcií a viac informácií tu.

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. tovar textilného charakteru).
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia posledného dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Odstúpením od zmluvy sa kúpa ruší od začiatku a ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca. Ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých tovarov, v súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

 

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť zaslaním jednoznačného vyhlásenia vyjadrujúceho Vašu vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy písomnou formou, t.j. v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom môžete použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár po vyplnení zašlite na našu adresu alebo e-mail reklamácie@vinylo.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

 

V lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy ste povinný zaslať tovar späť na adresu VINYLO.SK, Dolný Kalník 108, 038 02 Dražkovce, SR. Tovar nám môžete vrátiť aj osobne v sídle firmy alebo na niektorej z predajných akcií alebo burze, na ktorých sa zúčastňujeme. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo odovzdaný osobne najneskôr v posledný deň lehoty. 

 

Tovar nám prosím, neposielajte na dobierku. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučenú zásielku. Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu - faktúru, ktorú sme Vám poslali v zásielke s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú dopravcom. Ak sa jedná o tovar, ktorý ste zakúpili formou osobného predaja, priložte kópiu daňového dokladu  - pokladničnú účtenku vystavenú pri osobnom predaji.

 

Tovar nám prosím vráťte kompletný, nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený  a podľa možnosti v originálnom obale, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

Kúpnu cenu Vám vrátime bezodkladne, najneskôr však do 14 dní na Vami uvedený účet, pokiaľ sa nedohodneme inak, napríklad poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe. Kúpnu cenu nie sme povinní vrátiť, pokiaľ nám nie je doručený tovar, alebo kým nám nepreukážete aspoň spätné zaslanie tovaru.

 

Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame v zmysle platného cenníka (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou - zásielka na poštu). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám tovar, žiaľ, budeme musieť vrátiť na Vaše náklady späť.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami predávajúceho, má právo túto skutočnosť oznámiť na email reklamacie@vinylo.sk. Pokiaľ reklamácia nebude vybavená k spokojnosti kupujúceho alebo ak sa kupujúci domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

Európske spotrebiteľské centrum SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).